Chính sách môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHÍNH SÁCH

MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA CỦA CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ 17

 

  1. Tổng quan chung về chính sách môi trường:

Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 ý thức rõ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường và coi đây là nhiệm vụ mang tính xã hội sâu sắc. Thông qua mọi hoạt động của mình, công ty đã không ngừng nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời luôn thúc đẩy các hoạt động môi trường, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

  1. Phương châm cơ bản về chính sách môi trường:

Nhận thức được trách nhiệm trước xã hội trong việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Công ty đã không ngừng nỗ lực với quyết tâm cao nhất trong khả năng có thể, liên tục đưa ra những cải tiến đối với chất thải nguy hại và không nguy hại.

  1. Tôn chỉ hành động bảo vệ môi trường:

* Tuyệt đối tuân thủ theo luật môi trường và các quy định khác có liên quan đến khía cạnh môi trường, ngoài ra công ty còn tiếp thu, vận dụng một cách sáng tạo khoa học kỹ thuật trong việc xây dựng phương thức sản xuất, thu gom và tái chế chất thải, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

* Đào tạo và phổ biến rộng rãi thông tin về môi trường, chính sách môi trường cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường.

* Nắm bắt chính xác những nguồn phát sinh chất thải nguy hại và hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình hoạt động của công ty, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, yêu cầu môi trường đề ra./.

                                                                   Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

                                                                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                                                                                              (Đã ký) 

                                                                                                                                                                                              Đại tá Đặng Hồng Sơn