Tầm nhìn & sứ mệnh

  1. TẦM NHÌN:
  • Xây dựng Công ty vững mạnh về tổ chức và lực lượng, có cơ chế quản lý điều hành tiên tiến, chặt chẽ, năng động để tích cực hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế.
  • Có công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm năng lực sản xuất các sản phẩm quốc phòng.
  • Năng suất lao động cao, tham gia đầy đủ vào chuỗi cung ứng sản phẩm ngành cơ khí và công nghiệp phụ trợ của Quốc gia và Quốc tế.
  1. SỨ MỆNH:
  • Đảm bảo nhiệm vụ sản xuất Quốc phòng đồng thời với phát triển các mặt hàng kinh tế để phát huy hết nguồn lực được Nhà nước và Quân đội đầu tư cho doanh nghiệp.
  • Phát triển bền vững đảm bảo đủ việc làm, từng bước cải thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động. Người lao động luôn được hướng tới điều kiện làm việc tốt hơn.
  • Bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước giao cho doanh nghiệp.
  • Mở rộng thị trường đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững các sản phẩm và bạn hàng hiện có, cải tiến nâng cao chất lượng, kiểu dáng công nghiệp. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.
  • Chủ động hợp tác kinh tế trong nước và quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng Quốc gia và Quốc tế.